Общи условия

Общи условия, приложими към продажби от интернет страницата на Еф Еф Груп България ЕООД


I. Общи положения.
1. Тези Общи условия уреждат всички поръчки, направени от потребители („клиенти“) през интернет страницата на Еф Еф Груп България ЕООД (или „търговеца“) – www.collectiveonline.bg (“Страницата“). Извършвайки поръчка през Страницата, клиентът сключва договор с Еф Еф Груп България ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Полигона, Цариградско шосе № 115А, ет. 2, с рег. № по ЗДДС: BG121567115, и се съгласява да бъде обвързан от разпоредбите на тези Общи условия.
2. Еф Еф Груп България ЕООД може да изменя тези Общи условия по всяко време, без предварително известие, считано от публикуването им на Страницата.
3. Изложените на Страницата артикули представляват покана да се направи предложение за сключване на договор в съответствие с условията им. Еф Еф Груп България може да откаже сключването на договор, включително, но не само, когато съответният артикул е изчерпан или съществува временна невъзможност за доставката му, като в този случай възстановява на клиента заплатените суми, ако има такива.
4. Еф Еф Груп България ЕООД насърчава клиентите си при проблем с направена поръчка или други въпроси или жалби първо да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на дружеството: [данни за контакт].
5. При възникване на спор във връзка с направена поръчка или с обработването на личните му данни, клиентът може да се обърне към органите, осъществяващи контрол върху дейността на Еф Еф Груп България ЕООД, а именно Комисията за защита на потребителите (КЗП) и/или Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
КЗП: https://kzp.bg/
тел: 0700 111 22
email: [email protected]
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
КЗЛД: https://www.cpdp.bg/
тел: 02 915 3518
email: [email protected]
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
6. Всички поръчки, направени през Страницата, включват задължения за плащане на посочената цена за съответната стока, от страна на клиента, както и задължения за плащане на разходи по доставка, както е посочено в тези Общи условия.

II. Извършване на поръчка
1. Клиентът може да направи поръчка след регистриране на потребителски профил на Страницата чрез меню [●] или без регистрация.
2. Поръчки, направени до 13:00 на съответния ден, се обработват в рамките на същия ден. Поръчки, направени след 13:00 на съответния ден, както и направените в рамките на неработен ден, се обработват на следващия работен ден.
3. Клиентът може да следи статуса на поръчката си през потребителския си профил на Страницата.

III. Цена и плащане
1. Посочените на Страницата цени са с включен данък добавена стойност и не включват цената за доставка, посочена в Раздел IV, т. 2 по-долу.
2. Клиентът може по свой избор да заплати цената за избраните от него артикули чрез карта Visa, Mastercard или Maestro или чрез наложен платеж в момента на получаване на пратката.
3. Търговецът може по всяко време да променя цените на артикулите, посочени на Страницата, с незабавен ефект считано от публикуването на промяната.

IV. Доставка
1. Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма, определена от търговеца, на посочен от клиента адрес или на адрес на офис на куриерската фирма.
2. Стандартната цена за доставка извън промоционални периоди, специално обявени от търговеца, е:
- за поръчки до 149.00 лв. – 5.00 лв.
- за поръчки над 149.00 лв. – безплатна доставка.
3. Доставката се извършва в рамките на от 2 до 4 работни дни след обработване на поръчката съгласно раздел II, т. 2 от тези Общи условия.
4. В случай на заплащане с карта, срокът за доставка по т. 3 тече от датата на постъпване на плащането по банковата сметка на Еф Еф Груп България ЕООД.

V. Право на отказ от договора
1. Клиентът има право да се откаже от закупени стоки, без да посочва причина, в 14-дневен срок, считано от датата на доставката им. В тези случаи, клиентът има право да избере възстановяване на заплатената сума, включително разноските по доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от търговеца), ако има такива, или доставка на друга стока.
2. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да изпрати попълнен и подписан формуляр за отказ във формата съгласно приложение № 1 към тези Общи условия на следния адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115А, ет. 2 (Еф Еф Груп България ЕООД) или да използва електронната форма на Страницата, както следва:
- Меню „Рекламации“ за регистрирани потребители, и
- Следната страница[hyperlink] за нерегистрирани потребители.
3. Инструкциите за извършване на електронен отказ от поръчани стоки посредством Страницата са описани в меню „Връщане и замяна“ на Страницата и са част от тези Общи условия.
4. Клиентът е длъжен да изпрати стоките, спрямо които упражнява право на отказ, заедно с получения документ – фискален бон за направената покупка, на следния адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115А, ет. 2 (Еф Еф Груп България ЕООД) не по-късно от 14 дена, считано от датата, на която клиентът е уведомил търговеца, че упражнява правото си на отказ.
5. Разноските по връщане на стоките, спрямо които клиентът е упражнил правото си на отказ, се поемат от клиента. В случай на сгрешена поръчка от страна на Еф Еф Груп България, разноските по връщане на стоката се поемат от търговеца.
6. В случай че клиентът е избрал възстановяване на заплатената цена, Еф Еф Груп България изплаща сумата в срок от 14 дни от датата, на която клиентът е уведомил търговеца, че упражнява правото на отказ, но не по-рано от 5 дни от доставянето на върнатата стока и документ съгласно т. 4 от този раздел или представянето на доказателства за изпращането им. Всякакви банкови такси, свързани с валутни преводи по сметки извън България, са за сметка на клиента.
7. Правото на отказ не може да бъде упражнено по отношение на:
- стоки, които са със следи от употреба, увреждане и/или без оригиналния етикет,
- бански и бельо, и
- стоки, към които клиентът не разполага или не е изпратил получения при доставката документ – фискален бон за направената покупка.

VI. Характеристики на стоките
Посочените на Страницата характеристики на предлаганите стоки, включително техните цвят и размери целят да предоставят на клиента приблизителна представа за стоките. Цветовете на стоките могат да бъдат възпроизведени по различен начин на устройството на клиента, в зависимост от неговите технически характеристики, като Еф Еф Груп България ЕООД по никакъв начин не гарантира пълното им съответствие с цвета на доставените стоки. Реалните размери на даден артикул могат да варират в зависимост от производствения материал и модела.
VII. Отговорност за вреди
1. Отговорността на Еф Еф Груп България ЕООД за вреди от нарушение на договора с клиента е до стойността на съответната поръчка освен в случаите на умисъл и груба небрежност.
2. Еф Еф Груп България ЕООД не носи отговорност за каквото и да е пълно, частично или друго неизпълнение на договор, произтичащо от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, включително но не само:
- граждански размирици, бунт, терористична атака или терористична заплаха, война или заплаха или подготовка за война,
- пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или друго природно бедствие,
- актове или ограничения на което и да е правителство или публичен орган, или
- стачка, повреда или авария в морски или речен транспорт, пощенски транспорт или всякакъв друг вид транспорт или всякаква друга обективна невъзможност да се ползва такъв транспорт.
VIII. Права върху Страницата
Всички права на интелектуална собственост, включително търговски марки и авторски права върху обекти на Страницата, остават собственост на търговеца, неговите свързани лица или лицензодатели. Всяко използване на Страницата или на нейно съдържание без разрешението на търговеца, освен за лично, нетърговско ползване от клиента, е забранено.
IX. Приложимо право и уреждане на спорове
Поръчките, направени през Страницата, се уреждат от законите на България. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с поръчка, ще се отнасят до компетентния съд в гр. София.

Общите условия са последно актуализирани на 04.06.2020 г.Приложение № 1
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До Еф Еф Груп България ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115А, ет. 2:
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
- Поръчано на*/получено на* и номер на поръчка
- Име на потребителя/ите
- Адрес на потребителя/ите
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
- Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

 

© 2020 Collective. Всички права запазени. Онлайн магазин от Stenik